He drives more carelessly than he used to.;l


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  He drives more carelessly than he used to.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  S1 + V + comparative + than + S2 + TDT

  = S1 + not + V + as/so + adv(trái nghĩa với adv của câu gốc) + as + S2 + TĐT

  Anh ta lái xe cẩu thả hơn nhiều so với trước đây = anh ta lái xe không cẩn thận như trước đây • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ