I often have ………… breakfast at 6:00 pm and ……….. lunch at 11:00 pm.


I often have ………… breakfast at 6:00 pm and ……….. lunch at 11:00 pm.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

========
Giải thích
************

I often have ………… breakfast at 6:00 pm and ……….. lunch at 11:00 pm.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm
toàn bài



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ