She gave me ………. apple and gave Lan 2  ………. apples.


She gave me ………. apple and gave Lan 2  ………. apples.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

========
Giải thích
************

“An” được sử dụng do “apple” trong vế đầu tiên là danh từ số ít đếm được và bắt đầu bằng nguyên âm, trong câu sau “apples” là danh từ số nhiều và đứng sau con số “2” nên ở đây không sử dụng mạo từ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ