I regret not booking the seats in advance.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  I regret not booking the seats in advance.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu ao ước

  Giải thích:

  regret +V-ing: hối hận vì đã làm gì (trong quá khứ)

  Cấu trúc với “ wish” ước cho quá khứ: S1 + wish (es) + S2 + had +PII

  Cấu trúc với “If only”( giá mà…) thể hiện điều hối tiếc cho quá khứ: If only + S1 + had + PII

  Tạm dịch: Tôi hối hận vì đã không đặt chỗ trước.

  = Giá mà tôi đặt chỗ trước. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ