In paragraph 2, the word salvaged” is closest in meaning to___________.Câu hỏi: In paragraph 2, the word “salvaged” is closest in meaning to___________. A. lost B. destroyed C. buried D. saved   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: D […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ