Indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress: behave, allow, remind, enter


 • Câu hỏi:

  Indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress: behave, allow, remind, enter

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

  Giải thích: 

  A. behave /bɪˈheɪv/      B. allow /əˈlaʊ/            C. remind /rɪˈmaɪnd/    D. enter /ˈentə(r)/

  Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

  Choose D.  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ