2: Ông An dự định làm một cái bể chứa nước hình trụ bằng inox có nắp đậy với thể tích là (kleft( {{m^3}} right)), (left( {k > 0} right)). Chi phí mỗi ({m^2}) đáy là (600) nghìn đồng, mỗi ({m^2}) nắp là (200) nghìn đồng và mỗi ({m^2}) mặt bên là (400) nghìn đồng. Hỏi ông An cần chọn bán kính đáy của bể là bao nhiêu để chi phí làm bể là ít nhất? – Sách Toán

2: Ông An dự định làm một cái bể chứa nước hình trụ bằng inox có nắp đậy với thể tích là (kleft( {{m^3}} right)), (left( {k > 0} right)). Chi phí mỗi ({m^2}) đáy là (600) nghìn đồng, mỗi ({m^2}) nắp là (200) nghìn đồng và mỗi ({m^2}) mặt bên là (400) nghìn đồng. Hỏi ông An cần chọn bán kính đáy của bể là bao nhiêu để chi phí làm bể là ít nhất? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ