The creation of helium within stars____________.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án C

Dịch đề bài: Sự tạo thành Heli ở các ngôi sao____________           

A. không thể đo lường được

B. sinh ra Hydro như một sản phẩm phụ

C. sinh ra năng lượng

D. khiến Heli trở nên dồi dào hơn nhiều ở các ngôi sao già so với các ngôi sao trẻ

Câu hỏi lấy thông tin. Hướng dẫn làm bài có ở câu 44.

Trích thông tin bài: “Helium is created in stars. In fact, nuclear reactions that convert hydrogen to helium are responsible for most of the energy that stars produce.”

Tạm dịch: Heli được tạo ở các ngôi sao. Trong thực tế, các phản ứng hạt nhân chuyển Hydro thành Heli chịu trách nhiệm sinh ra phần lớn năng lượng mà các ngôi sao sinh ra. → phản ứng chuyển Hydro thành Heli sinh ra phần lớn năng lượng của các ngôi sao.

Vậy, đáp án C là phù hợp.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ