Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: coughed, crooked, cooked, laughed


 • Câu hỏi:

  Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: coughed, crooked, cooked, laughed

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: phát âm đuôi ed

  A. /kɔft/

  B./’krukɪd/

  C. /kukt/

  D. /lɑ:ft/ 

  Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ