Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: band, hand, sand, bank


 • Câu hỏi:

  Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation: band, hand, sand, bank

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Phát âm

  A. /bænd/

  B. /hænd/

  C. /sænd/

  D. /bæŋk/ 

  Chọn đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ