Khi electron dừng ở quỹ đạo thứ n thì năng lượng của hiđrô được xác định


 • Câu hỏi:

  Khi electron dừng ở quỹ đạo thứ n thì năng lượng của hiđrô được xác định bởi công thức ({{E}_{n}}=-frac{13,6}{{{n}^{2}}}(eV)) (với (n=1,2,3,…)). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng ({{lambda }_{1}}). Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng O về quỹ đạo dừng M thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng ({{lambda }_{2}}). Mối liên hệ giữa ({{lambda }_{1}}) và ({{lambda }_{2}}) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  (frac{hc}{{{lambda }_{1}}}={{E}_{4}}-{{E}_{2}}=-frac{13,6}{{{4}^{2}}}-left( -frac{13,6}{{{2}^{2}}} right)=2,55)        (1)

  (frac{hc}{{{lambda }_{2}}}={{E}_{5}}-{{E}_{3}}=-frac{13,6}{{{5}^{2}}}-left( frac{13,6}{{{3}^{2}}} right)=frac{1088}{1125})              (2)

  (frac{left( 1 right)}{left( 2 right)}=frac{{{lambda }_{2}}}{{{lambda }_{1}}}=frac{{{E}_{4}}-{{E}_{2}}}{{{E}_{5}}-{{E}_{3}}}=frac{675}{246}to 675{{lambda }_{1}}=256{{lambda }_{2}}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ