Kim loại làm catot của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện


 • Câu hỏi:

  Kim loại làm catot của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện ({{lambda }_{o}}) . Lần lượt chiếu tới bề mặt catot hai bức xạ có bước sóng ({{lambda }_{1}}=0,4mu m)  và ({{lambda }_{2}}=0,5mu m) thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catot khác nhau hai lần. Giá trị của ({{lambda }_{o}}) gần nhất là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Ta có: (frac{hc}{lambda }=frac{hc}{{{lambda }_{o}}}+frac{1}{2}mv_{o}^{2}to frac{hc}{lambda }-frac{hc}{{{lambda }_{o}}}=frac{1}{2}mv_{o}^{2}) , nhận thấy bước sóng ánh sáng kích thích càng ngắn thì tốc độ bức ra của điện tử càng lớn, tức là ({{v}_{01}}=2{{v}_{02}})

  Hay: (frac{frac{hc}{{{lambda }_{1}}}-frac{hc}{{{lambda }_{o}}}}{frac{hc}{{{lambda }_{2}}}-frac{hc}{{{lambda }_{o}}}}=4to {{lambda }_{o}}=0,55mu m) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ