Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động


 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm mà độ tự cảm có thể thay đổi trong khoảng từ (10mu H) đến (160mu H) và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi 40 pF đến  250 pF. Tính băng sóng vô tuyến (theo bước sóng) mà máy này bắt được.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  Ta có: (lambda_{min} =2pi csqrt{L_{min}C_{min}}=37,7m; lambda_{max} =2pi csqrt{L_{max}C_{max}}=377m.)

  ⇒ Chọn D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ