Martin Luther King devoted his life to the ____ of voting right for black people.


 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Martin Luther King devoted his life to the ____ of voting right for black people.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ