Một chất điểm đang dao động điều hòa với phương trình gia tốc


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ


Ta có (T=frac{2pi }{omega }=frac{2pi }{2pi }=1s)

(a=16{{pi }^{2}}cosleft( 2pi t+frac{pi }{3} right)cm/{{s}^{2}}to v=8pi cosleft( 2pi t-frac{pi }{6} right)cm/s)

Trên đường tròn vận tốc, ta biểu diễn vị trí ban đầu của vận tốc (M0) và hai vị trí ứng với vận tốc bằng (-4pi sqrt{3}cm/s) (left( {{M}_{1}},,{{M}_{2}} right)) như trên hình vẽ.

Từ đường tròn, ta suy ra trong mỗi chu kì dao động có 2 lần chất điểm có vận tốc bằng (-4pi sqrt{3}cm/s).

Tách (13=6.2+1to t=6T+Delta t).

Do hai điểm M0 và M1 đối xứng tâm trên đường tròn nên ta tính được (Delta varphi =pi to Delta t=frac{T}{2}=0,5s)

Từ đó suy ra (t=6.1+0,5=6,5s).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ