Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu mạch điện như trong hình


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Dựa vào mối liên hệ giữa giá trị 0,5 ms và đỉnh đồ thị hình sin, ta có

(frac{T}{4}=0,5msto T=2msto omega =frac{2pi }{T}=1000pi left( rad/s right))

Biên độ điện áp trên đoạn AN và MB lần lượt là ({{U}_{0AN}}=400sqrt{2}V và {{U}_{0MB}}=300sqrt{2}V)

Pha ban đầu của điện áp trên đoạn AN và MB lần lượt là 0 và (-frac{pi }{2})

Từ đó ta có phương trình điện áp trên đoạn AN và MB là 

({{u}_{AN}}=400sqrt{2}cosleft( 1000pi t right)V) và ({{u}_{MB}}=300sqrt{2}cosleft( 1000pi t-frac{pi }{2} right)V)

Do uAN, uMB vuông pha nhau, ta dựng được giản đồ vecto như hình vẽ, từ đó ta có

(frac{1}{U_{R}^{2}}=frac{1}{U_{AN}^{2}}+frac{1}{U_{MB}^{2}}=frac{1}{{{300}^{2}}}+frac{1}{{{400}^{2}}}to {{U}_{R}}=240V).

Vậy vôn kế nhiệt chỉ 240 V, đúng bằng điện áp hiệu dụng trên điện trở R.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ