Bắn một hạt nơtron có động năng 2 MeV vào hạt nhân ({}_{3}^{6}Li)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Vận dụng các định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối, ta viết được phương trình phản ứng hạt nhân đã xảy ra như sau:

({}_{0}^{1}n+{}_{3}^{6}Lito {}_{2}^{4}alpha +{}_{1}^{3}X)

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, ta vẽ được giản đồ các véc tơ động lượng như hình vẽ.

Theo định lí hàm số sin trong tam giác, ta có:

(frac{{{p}_{n}}}{sin 125{}^circ }=frac{{{p}_{X}}}{sin 25{}^circ }=frac{{{p}_{alpha }}}{sin 30{}^circ })

(Rightarrow frac{{{p}_{n}}}{{{p}_{X}}}=sqrt{frac{{{m}_{n}}{{K}_{n}}}{{{m}_{X}}{{K}_{X}}}}=sqrt{frac{1.2}{3.{{K}_{X}}}}=frac{sin 125{}^circ }{sin 25{}^circ }Rightarrow {{K}_{X}}=0,177MeV)

(Rightarrow frac{{{p}_{n}}}{{{p}_{alpha }}}=sqrt{frac{{{m}_{n}}{{K}_{n}}}{{{m}_{alpha }}{{K}_{alpha }}}}=sqrt{frac{1.2}{4.{{K}_{alpha }}}}=frac{sin 125{}^circ }{sin 30{}^circ }Rightarrow {{K}_{alpha }}=0,186MeV)

Năng lượng tỏa ra của phản ứng có thể được tính thông qua động năng của các hạt tham gia phản ứng, ta có:

(text{W}={{K}_{He}}+{{K}_{X}}-{{K}_{n}}=0,177+0,186-2=-1,637MeV

Do (WLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ