Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

+ P: đực mắt trắng, đuôi dài × con cái mắt đỏ, đuôi ngắn

→ F1: 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn

F1 × F1 → F2: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn;

21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn;

21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài;

4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn;

4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài.

→ Mắt đỏ, đuôi ngắn trội hoàn toàn so với mắt trắng, đuôi dài

Qui ước: A: mắt đỏ; a: mắt trắng; B: đuôi ngắn, b: đuôi dài.

Ở F2 tính trạng phân bố không đều ở cả 2 giới với cả 2 tính trạng → gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính X và Y không có đoạn tương đồng.

+ F2 ở giới đực xuất hiện 4 loại kiểu hình với tỉ lệ kiểu hình không bằng nhau → XX ở F1 cho 4 loại giao tử với tỉ lệ kiểu hình không bằng nhau (do bố XY chỉ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau).

Tỉ lệ kiểu hình ở giới đực F2 phản ánh tỉ lệ giao tử của cái F1

→ Tần số hoán vị gen = (4% + 4%); 50% = 16% → Ý II đúng

+ ở F2 đực trắng ngắn (X_B^aY = 4%  to X_B^a = 4% :0,5Y = 8% ) là giao tử sinh ra do hoán vị → cái F1 dị đều.

→ Phép lai ({F_1} times {F_1}:X_B^AX_b^a times X_B^AY to ) F2 tạo ra 8 kiểu gen → Ý I đúng

+ Cái ở F2 thuần chủng là (X_B^AX_B^A = 0,42X_B^A times 0,5X_B^A = 0,21)

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 0,21: 0,5 = 0,42 → Ý III sai

+ Cái F1 lai phân tích:

(X_B^AX_b^a times X_b^aY to ) cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài ở Fa có kiểu gen (X_b^AY = 8%  times 1/2 = 4% )

→ Ý IV đúngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ