Trong không gian (O,xyz), cho điểm (Aleft( 1;2;-1 right)), đường thẳng (d:frac{x-1}{2}=frac{y+1}{1}=frac{z-2}{-1}) và mặt phẳng (left( P right):x+y+2z+1=0). Điểm B thuộc mặt phẳng (left( P right)) thỏa mãn đường thẳng AB vừa cắt vừa vuông góc với d. Tọa độ điểm B là:

Trong không gian (O,xyz), cho điểm (Aleft( 1;2;-1 right)), đường thẳng (d:frac{x-1}{2}=frac{y+1}{1}=frac{z-2}{-1}) và mặt phẳng (left( P right):x+y+2z+1=0). Điểm B thuộc mặt phẳng (left( P right)) thỏa mãn đường thẳng AB vừa cắt vừa vuông góc với d. Tọa độ điểm B là: – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ