Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình:


 • Câu hỏi:

  Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: (x=2cosleft( 20pi t+frac{pi }{3} right)) trong đó u (mm), t (s). Biết sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi (1m/s). Gọi M là một điểm trên đường truyền sóng cách O một khoảng (42,5cm.) Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha (frac{pi }{6}) so với nguồn O ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Bước sóng: (lambda =vT=v.frac{2pi }{omega }=1.frac{2pi }{20pi }=0,1m=10cm)

  Công thức tính độ lệch pha: (Delta varphi =frac{2pi d}{lambda })

  Điểm dao động lệch pha (frac{pi }{6}) so với nguồn tức là:

  (Delta varphi =frac{pi }{6}+2kpi Leftrightarrow frac{2pi d}{lambda }=frac{pi }{6}+2kpi )

  (Rightarrow d=left( frac{1}{6}+2k right)frac{lambda }{2}=left( frac{1}{6}+2k right).frac{10}{2}=frac{5}{6}+10k)

  Số điểm dao động lệch pha (frac{pi }{6}) so với nguồn trong khoản O đến M bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

  (0

  Có 5 giá trị k nguyên thỏa mãn ⇒ Có 5 điểm. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ