Truyền cho quả nặng của con lắc đơn chiều dài 1m đang đứng yên


 • Câu hỏi:

  Truyền cho quả nặng của con lắc đơn chiều dài 1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc ({{v}_{0}}=frac{1}{3}m/s) theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc ({{alpha }_{0}}={{6}^{0}}), lấy (g={{pi }^{2}}=10m/{{s}^{2}}).Chu kỳ dao động của con lắc là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Ở VTCB ta có: ({{v}_{0}}=omega {{alpha }_{0}}lRightarrow omega =frac{{{v}_{0}}}{{{alpha }_{0}}l}=frac{frac{1}{3}}{6.frac{pi }{180}.1}=frac{10}{pi }rad/s)

  Chu kì dao động: (T=frac{2pi }{omega }=frac{2pi }{frac{10}{pi }}=frac{2{{pi }^{2}}}{10}=frac{2.10}{10}=2s) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ