Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta thấy:

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{W}_{d1max }}=1,5{{W}_{d2max }}Leftrightarrow {{m}_{1}}{{omega }_{1}}A_{1}^{2}=1,5{{m}_{2}}{{omega }_{2}}A_{2}^{2} \

{{T}_{d1}}={{T}_{d2}}Rightarrow {{omega }_{1}}={{omega }_{2}} \

end{array} right.)

(Rightarrow {{m}_{1}}A_{1}^{2}=1,5{{m}_{2}}A_{2}^{2}left( 1 right))

Khi thế năng hai con lắc bằng nhau:

({{W}_{t1}}={{W}_{t2}}Leftrightarrow frac{1}{2}{{m}_{1}}{{omega }_{1}}x_{1}^{2}=frac{1}{2}{{m}_{2}}{{omega }_{2}}x_{2}^{2}Leftrightarrow {{m}_{1}}x_{1}^{2}={{m}_{2}}x_{2}^{2}left( 2 right))

Tỉ số động năng của hai con lắc khi đó:

(frac{{{W}_{d1}}}{{{W}_{d2}}}=frac{{{m}_{1}}v_{1}^{2}}{{{m}_{2}}v_{2}^{2}}=frac{{{m}_{1}}left( A_{1}^{2}-x_{1}^{2} right)}{{{m}_{2}}left( A_{2}^{2}-x_{2}^{2} right)}=frac{{{m}_{1}}A_{1}^{2}-{{m}_{1}}x_{1}^{2}}{{{m}_{2}}A_{2}^{2}-{{m}_{2}}x_{2}^{2}}left( 3 right))

Thay (1); (2) vào (3) ta được:

(frac{{{W}_{d1}}}{{{W}_{d2}}}=frac{1,5{{m}_{2}}A_{2}^{2}-{{m}_{2}}x_{2}^{2}}{{{m}_{2}}A_{2}^{2}-{{m}_{2}}x_{2}^{2}}=frac{1,5A_{2}^{2}-x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}-x_{2}^{2}}=frac{1,5-frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}}{1-frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}}left( 4 right))

Từ đồ thị ta thấy (1) và (2) dao động vuông pha nên:

(frac{x_{1}^{2}}{A_{1}^{2}}+frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}=1Leftrightarrow frac{frac{{{m}_{2}}x_{2}^{2}}{{{m}_{1}}}}{frac{1,5{{m}_{2}}A_{2}^{2}}{{{m}_{1}}}}+frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}=1)(Leftrightarrow frac{x_{2}^{2}}{1,5A_{2}^{2}}+frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}=1Rightarrow frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}=0,6left( 5 right))

Từ (4) và (5) (Rightarrow frac{{{W}_{d1}}}{{{W}_{d2}}}=frac{1,5-0,6}{1-0,6}=frac{9}{4})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ