Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình:


 • Câu hỏi:

  Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình: ({{x}_{1}}=4cosleft( omega t+frac{pi }{2} right)cm) và ({{x}_{2}}=5cosleft( omega t+varphi  right)cm). Phương trình dao động tổng hợp là (x=5sqrt{3}cosleft( omega t+frac{pi }{3} right)cm). Giá trị của ({{A}_{1}}) bằng:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng định lí hàm số (cos ) trong tam giác ta có:

  (A_{2}^{2}={{A}^{2}}+A_{1}^{2}-2A{{A}_{1}}.cosleft( {{varphi }_{1}}-varphi  right))

  (Leftrightarrow {{5}^{2}}={{left( 5sqrt{3} right)}^{2}}+A_{1}^{2}-2.5sqrt{3}.{{A}_{1}}.cosleft( frac{pi }{2}-frac{pi }{3} right))

  (Leftrightarrow 25=75+A_{1}^{2}-15{{A}_{1}}Leftrightarrow A_{1}^{2}-15{{A}_{1}}+50=0)

  (Leftrightarrow left( begin{array}{*{35}{l}}

  {{A}_{1}}=10cm \

  {{A}_{1}}=5cm \

  end{array} right.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ