Con lắc đơn có chiều dài (l=81cm) dao động với biên độ góc:


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Biên độ góc: ({{S}_{0}}={{alpha }_{0}}l=5.frac{pi }{180}.81=frac{20pi }{9}cm)

Chu kì dao động: (T=2pi sqrt{frac{l}{g}}=2pi sqrt{frac{0,81}{{{pi }^{2}}}}=1,8s)

Ta có: (Delta t=6,9s=6,3+0,6=7.frac{T}{2}+frac{T}{3})

Quãng đường vật đi được trong (7.frac{T}{2}) là: ({{S}_{frac{7T}{2}}}=3,5.2A=7.2.frac{20pi }{9}=frac{280pi }{9}cm)

Góc quét được trong khoảng (frac{T}{3}) là: (alpha =omega .frac{T}{3}=frac{2pi }{T}.frac{T}{3}=frac{2pi }{3})

Biểu diễn trên VTLG ta có :

Từ VTLG (Rightarrow {{S}_{min frac{T}{3}}}=frac{{{S}_{0}}}{2}+frac{{{S}_{0}}}{2}={{S}_{0}}=frac{20pi }{9}cm)

(Rightarrow {{S}_{min 6,9s}}={{S}_{frac{7T}{2}}}+{{S}_{min frac{T}{3}}}=frac{280pi }{9}+frac{20pi }{9}=frac{100pi }{3}approx 105cm)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ