Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)).


 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)). Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 4 giây bằng:

  (Sleft( t right) = int_0^4 {left( {1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}} right)dt = 0,8 – 13ln 3 + 13ln 7 approx 11,81left( m right)} ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ