Một vật DĐ là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có giản đồ vecto: 

Từ giản đồ vecto, áp dụng định lí hàm cos, ta có:

({{A}^{2}}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}cos frac{2pi }{3}={{20}^{2}}+A_{2}^{2}-20{{A}_{2}})

Đặt (x={{A}_{2}},) xét hàm số (f(x)={{x}^{2}}-20x+{{20}^{2}},) ta có (f_{(x)}^{prime }=2x-20)

Để ({{A}_{text{min }!!~!!text{ }}}Rightarrow {{f}_{(x)}}min Rightarrow {{text{f}}_{(x)}}=0Rightarrow x=10Rightarrow {{A}_{2}}=10(text{cm}))

Khi đó, ({{A}_{min }}=10sqrt{3}(text{cm}))

Ta có: (cos varphi =frac{A_{1}^{2}+{{A}^{2}}-A_{2}^{2}}{2A.{{A}_{1}}}=frac{sqrt{3}}{2}Rightarrow varphi =frac{pi }{6})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ