Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa với tốc độ trung bình


 • Câu hỏi:

  Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa với tốc độ trung bình trong một chu kì là 20 cm/s. Cơ năng của vật là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì là:

  ({{v}_{tb}}=frac{4Aomega }{2pi }=20Rightarrow Aomega =10pi left( cm/s right)=0,1pi left( m/s right))

  Cơ năng của vật là:

  (text{W}=frac{1}{2}m{{omega }^{2}}{{A}^{2}}=frac{1}{2}.0,1.{{left( 0,1pi  right)}^{2}}={{4,93.10}^{-3}}left( J right)=4,93left( mJ right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ