Một vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần cùng phương


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có:

({{v}_{max }}=omega A) (Rightarrow A=frac{{{v}_{max }}}{omega }=frac{1,2sqrt{3}}{20}=0,06sqrt{3}m=6sqrt{3}cm)

({{A}^{2}}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}cos Delta varphi )

(Leftrightarrow {{left( 6sqrt{3} right)}^{2}}={{6}^{2}}+A_{2}^{2}+2.6.{{A}_{2}}.cos left( -frac{pi }{6}-frac{pi }{2} right))

Lại có biên độ của dao động tổng hợp được xác định bởi công thức:

({{A}^{2}}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}cos Delta varphi )

(Leftrightarrow {{left( 6sqrt{3} right)}^{2}}={{6}^{2}}+A_{2}^{2}+2.6.{{A}_{2}}.cos left( -frac{pi }{6}-frac{pi }{2} right))

(Leftrightarrow 108=36+A_{2}^{2}-2{{A}_{2}}Leftrightarrow A_{2}^{2}-6{{A}_{2}}-72=0)

(Rightarrow {{A}_{2}}=6cm)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ