Người ta muốn làm bao bìa cho que kem ốc quế bằng cách cắt đi một phần hình quạt của một mảnh giấy hình tròn có bán kính bằng (R = 10)và gấp phần còn lại thành hình nón. Nếu tất cả kem tan chảy vào phần ốc quế hình nón thì lượng kem chiếm (80% ) thể tích. Hỏi chiều dài cung tròn được xếp làm hình nón có độ dài nằm trong khoảng nào sau đây? Biết rằng phần kem là một khối cầu và bán kính bằng bán kính đáy phần ốc quế. – Sách Toán

Người ta muốn làm bao bìa cho que kem ốc quế bằng cách cắt đi một phần hình quạt của một mảnh giấy hình tròn có bán kính bằng (R = 10)và gấp phần còn lại thành hình nón. Nếu tất cả kem tan chảy vào phần ốc quế hình nón thì lượng kem chiếm (80% ) thể tích. Hỏi chiều dài cung tròn được xếp làm hình nón có độ dài nằm trong khoảng nào sau đây? Biết rằng phần kem là một khối cầu và bán kính bằng bán kính đáy phần ốc quế. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ