Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe Y-âng cách nhau 0,8mm.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Vì M là vân sáng, N là vân tối, giữa M và N có 15 vân tối, nên:

(MN=15i+frac{i}{2}=23,25mmRightarrow i=1,5mm).

Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: (lambda =frac{ai}{D}=frac{0,8.1,5}{2,5}=0,48mu m).

Tần số ánh sáng do nguồn S phát ra là: (f=frac{c}{lambda }=frac{{{3.10}^{8}}}{0,{{48.10}^{-6}}}=6,{{25.10}^{14}}Htext{z}).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ