Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 kV với dòng điện


 • Câu hỏi:

  Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 kV với dòng điện trong ống là 1mA. Coi rằng 99% số êlectron đập vào anôt chuyển nhiệt năng đốt nóng anôt. Cho khối lượng của anôt là 100g và nhiệt dung riêng là 120J/kg.độ. Sau một phút hoạt động thì đốt anôt nóng thêm bao nhiêu độ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Vì chỉ có 99% êlectron đập vào anôt chuyển thành nhiệt năng nên dòng điện tới anôt là ({I}’=0,99I).

  Nhiệt lượng anôt nhận được chính bằng nhiệt lượng do ống phát ra, nên:

  ({{{I}’}^{2}}.R.t=m.c.Delta tRightarrow Delta t=frac{{{{{I}’}}^{2}}.R.t}{mc}=frac{left( 0,{{99.10}^{-3}} right)frac{{{10.10}^{3}}}{{{10}^{-3}}}60}{0,1.120}=49,005{}^circ C). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ