Ở mặt chất lỏng, tại 2 điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Trên AB có 13 cực đại → 6λ

M, N là hai cực đại liền kề, ta có: 

(BN – AN) – (BM – AM) = λ (1) 

M, N cùng pha, ta có: 

(BM + AM) – (BN + AN) = λ (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

BM=BN \

MN=lambda \

end{array}to right.) ∆BMN cân tại B 

∆ABC đều cạnh a (Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

BH=frac{asqrt{3}}{2} \

AH=frac{a}{2} \

end{array} right.)

(Rightarrow {{k}_{H}}=frac{BH-AH}{lambda }=frac{asqrt{3}}{2lambda }-frac{a}{2lambda }=frac{0,366a}{lambda })

Lại có: (6lambda

Mà ({{k}_{M}}

Lại có: (NH=frac{MN}{2}=frac{lambda }{2}Rightarrow AN=frac{a-lambda }{2}) (Rightarrow BN=sqrt{H{{B}^{2}}+N{{H}^{2}}}=sqrt{{{left( frac{asqrt{3}}{2} right)}^{2}}+{{left( frac{lambda }{2} right)}^{2}}})

Chuẩn hóa (lambda =1Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

AN=frac{a-1}{2} \

BN=frac{sqrt{3{{a}^{2}}+1}}{2} \

end{array} right.)

Xét điểm N có: ({{text{k}}_{text{N}}}=text{BN}-text{AN})

(Rightarrow frac{sqrt{3{{a}^{2}}+1}}{2}-frac{a-1}{2}=3Rightarrow a=6,772Rightarrow AB=6,772lambda )

Giá trị AB gần nhất với 6,80λ Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ