Cho hàm số (y = fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x} right) + {x^2} + 2x + 1) trên đoạn (left[ { – frac{3}{2};0} right]) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x} right) + {x^2} + 2x + 1) trên đoạn (left[ { – frac{3}{2};0} right]) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ