Ở một loài ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, tính trạng màu mắt do 2 cặp gen Bb


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Xét tỉ lệ ở F1:

Con cái toàn thân xám → Aa nằm trên NST giới tính X liên kết với 1 trong 2 cặp Bb hoặc Dd. Giả sử Aa và Bb cùng nằm trên X

P: (X_b^aYDD times X_B^AX_B^Add to {F_1}:X_B^AX_b^aDd times X_B^AYDd)

Xét ở giới đực F2: thân xám mắt đỏ: A-B-D- = 0,225 → A-B- = 0,225/0,75 = 0,3 = XAB (giao tử liên kết) (= frac{{1 – f}}{2} to f = 40% )

(1) đúng, tỉ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới khác nhau → gen quy định tính trạng màu mắt di truyền liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X không có alen trên Y.

(2) sai, tần số HVG là 40%. 

 (3) đúng, thân xám, mắt trắng có các kiểu gen (begin{array}{l}
X_B^Aleft( {X_B^A;X_B^a;X_b^a;X_b^A} right)dd to 4KG\
left( {X_B^A;X_b^A} right)Ydd;X_b^AYleft( {DD;Dd} right) to 4KG
end{array})

(4) đúng. Con cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng: (X_B^AX_B^AD = 1 times 0,3 times – ,25 = 0,075)

Trong số con cái thân xám, mắt đỏ con có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ (frac{{0,075}}{{0,75}} = 10% )

Chọn A. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ