Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen; A, C, B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.


 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen; A, C, B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 nuôi đều có kiểu hình trội về 3 tính trang 24 loại kiểu gen và có 1,25% số nuôi mang kiêu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lý thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tỉnh trang ở F1, số ruồi có 4 alen trội chiếm tỉ lệ

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ