Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng (16m) và độ dài trục bé bằng(10m). Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng (8m) và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là (100.000) đồng/(1{m^2}). Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn.) – Sách Toán

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng (16m) và độ dài trục bé bằng(10m). Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng (8m) và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là (100.000) đồng/(1{m^2}). Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn.) – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ