Phương trình (left| {{x^2} – 2x} right|left( {left| x right| – 1} right) = m) (với (m)là tham số thực) có tối đa bao nhiêu nghiệm thực? – Sách Toán


Câu hỏi:
Phương trình (left| {{x^2} – 2x} right|left( {left| x right| – 1} right) = m) (với (m)là tham số thực) có tối đa bao nhiêu nghiệm thực?

A. (4)

B. (5)

C. (6)

D. (2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét hàm số (y = left| {{x^2} – 2x} right|left( {left| x right| – 1} right))

Đồ thị hàm số (y = left| {{x^2} – 2x} right|left( {left| x right| – 1} right)) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt

(x = – 1;,,,x = 0;,,,x = 1;,,,x = 2)

Nên phương trình đã cho có tối đa ()4 nghiệm thực

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ