Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 37,500 loại giao tử mang 2 alen trội.


 • Câu hỏi:

  Xét 4 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen (Aafrac{{underline {BD} }}{{bd}}) giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn; trong quá trình giảm phân chỉ có 1 tế bào có cặp NST mang 2 cặp gen B, b và D, d không phân li trong giảm phân I, phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 37,500 loại giao tử mang 2 alen trội. Theo lí thuyết, loại giao tử chỉ mang alen lặn chiếm tỉ lệ

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ