Trong không gian ({rm{Ox}}yz), cho đường thẳng (Delta :,frac{x}{1}, = frac{{y + 1}}{2}, = frac{{z – 1}}{1}) và mặt phẳng (left( P right):,x – 2y – z + 3 = 0). Đường thẳng nằm trong (left( P right)) đồng thời cắt và vuông góc với (Delta ) có phương trình là – Sách Toán

Trong không gian ({rm{Ox}}yz), cho đường thẳng (Delta :,frac{x}{1}, = frac{{y + 1}}{2}, = frac{{z – 1}}{1}) và mặt phẳng (left( P right):,x – 2y – z + 3 = 0). Đường thẳng nằm trong (left( P right)) đồng thời cắt và vuông góc với (Delta ) có phương trình là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ