Qui định tại khoản 2 Điều 20 Hiến pháp 2013 ‘Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang’ là để bảo vệ quyền

Chuyển đến thanh công cụ