Quyền của công dân được xác lập thông qua phương tiện nào?

Chuyển đến thanh công cụ