rong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Cả 4 phát biểu đều đúng.

– Số kiểu gen ({rm{ = }},{rm{7}},{rm{x}},{rm{3}},{rm{x}},{rm{2}},{rm{x}},{rm{7}},{rm{ = }},{rm{294}}) kiểu gen. → I đúng.

+ Vì cặp ♂Aa x  ♀Aa, cặp Aa ở 25% tế bào của đực không phân li sẽ sinh ra đời con có 3 kiểu gen bình thường và 4 kiểu gen đột biến.

+ Vì cặp ♂Ee x ♀Ee, cặp Ee ở 8% tế bào của cải không phân li sẽ sinh ra đời con có 3 kiểu gen bình thường và 4 kiểu gen đột biến.

+ Vì cặp Bb x Bb sẽ sinh ra đời con có 3 kiểu gen bình thường.

+ Vì cặp Dd x dd sẽ sinh ra đời con có 2 kiểu gen bình thường.

– Số kiểu gen đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không đột biến.

Phép lai ♂({rm{AaBbDdEe}},{rm{x}})({rm{AaBbddEe}}) sẽ cho đời con có số kiểu gen không đột biến (= 3,{rm{x}},3,{rm{x}},2,{rm{x}},3 = 54)kiểu gen.

→ Số kiểu gen đột biến (= 294 – 54 = 240)→ II đúng

– Số kiểu gen đột biến thể ba kép = số kiểu gen đột biến thể ba ở cặp Aa nhân với số kiểu gen đột biến thể ba ở cặp Ee nhân với số kiêu rgen ở cặp Bb và cặp Dd.

+ Cặp ♂Aa x  ♀Aa, cặp Aa ở 25% tế bào của đực không phân li sẽ sinh ra đời con có 2 kiểu gen đột biến thể ba.

+ Cặp ♂Ee x ♀Ee, cặp Ee ở 8% tế bào của cái không phân li sẽ sinh ra đời con có 2 kiểu gen đột biến thể ba.

+ Cặp Bb x Bb sẽ sinh ra đời con có 3 kiểu gen bình thường.

+ Cặp Dd x dd sẽ sinh ra đời con có 2 kiểu gen bình thường.

Số kiểu gen đột biến thể ba kép (= 2,{rm{x}},2,{rm{x}},3,{rm{x}},{rm{2}},{rm{ = }},{rm{24}}) kiểu gen → III đúng.

– Kiểu gen aabbddee chiếm tỉ lệ (= 1/4,{rm{x}},85% ,{rm{x}},1/4,{rm{x}},1/2,{rm{x}},1/4,{rm{x}},92% = 69/12800)

→ IV đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ