Trong không gian (Oxyz,) cho đường thẳng (d:frac{{x + 2}}{4} = frac{{y – 1}}{{ – 4}} = frac{{z + 2}}{3}) và mặt phẳng (left( P right):2x – y + 2z + 1 = 0). Đường thẳng (Delta ) đi qua (Eleft( { – 2,;,,1,;, – 2} right)), song song với (left( P right)) đồng thời tạo với (d) góc bé nhất. Biết rằng (Delta ) có một vectơ chỉ phương (vec u = left( {m,;,n,;,1} right).) Tính (T = {m^2} – {n^2}). – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz,) cho đường thẳng (d:frac{{x + 2}}{4} = frac{{y – 1}}{{ – 4}} = frac{{z + 2}}{3}) và mặt phẳng (left( P right):2x – y + 2z + 1 = 0). Đường thẳng (Delta ) đi qua (Eleft( { – 2,;,,1,;, – 2} right)), song song với (left( P right)) đồng thời tạo với (d) góc bé nhất. Biết rằng (Delta ) có một vectơ chỉ phương (vec u = left( {m,;,n,;,1} right).) Tính (T = {m^2} – {n^2}). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ