Ở một loài thực vật, tính trạng hình trạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định


 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, tính trạng hình trạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Kiểu gen của P có thể là (frac{{underline {AD} }}{{ad}}Bb).

  II. Trong số các cây quả tròn, hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm 20%.

  III. Ở F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, hoa đỏ.

  IV. Cho P lai phân tích thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: B

  Ở F1, cây quả dẹt, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen A-B-; dd→ A liên kết với d hoặc B liên kết với d. Kiểu gen của P là (frac{{underline {Ad} }}{{aD}}Bb) hoặc (Aafrac{{underline {Bd} }}{{bD}}) →I sai.

  Ở F1, cây quả tròn, hoa đỏ có 5 tổ hợp. Trong đó cây thuần chủng có 1 tổ hợp là (1frac{{underline {aD} }}{{aD}}BB) → Xác suất thu được cây thuần chủng là (frac{1}{5} = 20% ) → II đúng.

  Cây cây quả tròn, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen là A-bb; D- (gồm 1 kiểu gen (frac{{underline {Ad} }}{{aD}}bb)) hoặc aaB-; D- (gồm (frac{{underline {aD} }}{{aD}}BB)(frac{{underline {aD} }}{{aD}}Bb)) → Có 3 kiểu gen → III đúng.

  (Có học sinh cho rằng phải có 6 kiểu gen. Vì có thể có trường hợp A liên kết với d hoặc B liên kết với d. Tuy nhiên, đối với mỗi loài sinh vật thì chỉ có một trật tự sắp xếp các gen trên NST. Vì vậy nếu A liên kết với d thì không còn xảy ra trường hợp B liên kết với d).

  IV sai vì cây P lai phân tích (left( {frac{{underline {Ad} }}{{aD}}Bb times frac{{underline {ad} }}{{ad}}bb} right)), thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ