Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{{ – 1}}) và({d_2}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{3} = frac{{z – 2}}{{ – 2}}). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với (left( P right):x + y + z – 7 = 0) và cắt ({d_1},{rm{ }}{d_2}) lần lượt tại hai điểm (A,B) sao cho(AB) ngắn nhất. Phương trình của đường thẳng (Delta ) là – Sách Toán

Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{{ – 1}}) và({d_2}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{3} = frac{{z – 2}}{{ – 2}}). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với (left( P right):x + y + z – 7 = 0) và cắt ({d_1},{rm{ }}{d_2}) lần lượt tại hai điểm (A,B) sao cho(AB) ngắn nhất. Phương trình của đường thẳng (Delta ) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ