Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ hình vẽ ta thấy: (alpha =O-beta )

(Rightarrow tan alpha =tan (O-beta )=frac{tan O-tan beta }{1-tan Otan beta })

(Rightarrow tan alpha =frac{frac{AB}{OA}-frac{AM}{OA}}{1-frac{AB}{OA}cdot frac{AM}{OA}}=frac{frac{BM}{OA}}{1-frac{AB}{OA}cdot frac{AM}{OA}}=frac{BM.OA}{O{{A}^{2}}-AB.AM})

(Rightarrow tan alpha =frac{1,5x}{{{x}^{2}}-6.4,5}=frac{1,5x}{{{x}^{2}}-27}=frac{1,5}{x-frac{27}{x}})

Để ({{alpha }_{max }}Rightarrow {{(tan alpha )}_{max }}Rightarrow {{left( x-frac{27}{x} right)}_{min }})

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có:

(x-frac{27}{x}ge 2sqrt{xcdot frac{27}{x}}=2sqrt{27})

({{left( x-frac{27}{x} right)}_{min }}Leftrightarrow x=frac{27}{x}Rightarrow x=sqrt{27})

(Rightarrow O{{M}^{2}}=A{{M}^{2}}+{{x}^{2}}=27+4,{{5}^{2}}=47,25)

Cường độ âm tại A khi đặt 2 nguồn âm và tại M khi đặt thêm n nguồn âm là: 

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{I}_{A}}=frac{2{{P}_{0}}}{4pi O{{A}^{2}}} \

{{I}_{M}}=frac{(n+2){{P}_{0}}}{4pi O{{M}^{2}}} \

end{array}Rightarrow frac{{{I}_{M}}}{{{I}_{A}}}=frac{(n+2).O{{A}^{2}}}{2O{{M}^{2}}}=frac{(n+2).27}{2.47,25}=frac{2.(n+2)}{7} right.)

Hiệu mức cường độ âm tại M khi đặt thêm n nguồn âm và mức cường độ âm tại A khi đặt 2 nguồn âm là:

({{L}_{M}}-{{L}_{A}}=lg frac{{{I}_{M}}}{{{I}_{A}}}=5-4=1Rightarrow frac{{{I}_{M}}}{{{I}_{A}}}=10Rightarrow frac{2.(n+2)}{7}=10Rightarrow n=33) 2. 2 ( ) Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ