Thats the man. I told you about him yesterday.


 • Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  That’s the man. I told you about him yesterday.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức về liên kết câu:

  – Ta thấy tân ngữ “him” thay thế cho chủ ngữ “the man” nên cần đại từ quan hệ “whom” đứng sau danh từ mà nó thay thế

  – Xuất hiện giới từ “about” đứng trước tân ngữ nên ta lấy giới từ đó lên đứng trước đại từ quan hệ “whom” 

  That’s the man about whom I told you yesterday.

  Tạm dịch: Đó là người đàn ông. Tôi đã nói với bạn về anh ta ngày hôm qua.  

  Chọn đáp án B  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ