The number of students attending English courses at our university are increasing./l


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The number of students attending English courses at our university are increasing. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  The number + N số nhiều + V chia theo chủ ngữ ngôi 3 số ít

  D: are => is • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ