The test we did yesterday was very long. It was difficult, too.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  The test we did yesterday was very long. It was difficult, too.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  “Bài kiểm tra chúng tôi đã làm hôm qua rất dài. Nó cũng khó.”

  _ Bài kiểm tra chúng tôi đã làm hôm qua không chỉ dài mà còn khó.

  Cấu trúc đảo ngữ với “not only”: Not only + aux + S + V… but also… (không những …mà còn)

  – B, C, D sai cấu trúc • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ