The word This” in paragraph 3 refers to ______.i


 • Câu hỏi:

  The word “This” in paragraph 3 refers to ______.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Dịch nghĩa câu hỏi:Từ “This” trong đoạn 2 đề cập đến ______.

  A. tác dụng phụ                B. âm thanh                       C. tai người                         D. sự nguy hiểm

  Giải thích: “Because the human ear is so sensitive, it never rests, it is always working, picking up and transmitting sounds for our brains to interpret. This always on working process is…” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ